فروش مال غیر با سند رسمی

در راستای بیان عنوان ابتدا باید تعریفی از فروش مال غیر با سند رسمی را ارائه نماییم .

فروش مال غیر : به این معناست که شخص بدون آن که مالک باشد و یا از جانب مالک ، وکالت و اختیار در فروش مال داشته باشد نسبت به فروش مال اقدام می نماید.

فروش و انتقال مال از طریق نقل و انتقال سند صورت می گیرد . مال ممکن است این سند رسمی باشد و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و یا جزء اسناد عادی باشد و فی مابین طرفین و بدون تایید مرجع رسمی تنظیم و امضا گردیده باشد . فروش مال غیر از طریق سند رسمی به وسیله جعل این اسناد محقق می گردد . پس عنوان مجرمانه فروش مال غیر از طریق سند رسمی مستلزم ارتکاب به عنوان مجرمانه دیگری به نام جعل است.

ابتدا شخص نسبت به مبادرت می نماید و سپس از این طریق مالی را که نسبت به آن مالک نیست به فروش می رساند . بنابراین این مورد می تواند از مصادیق تعدد مادی محسوب شود که در نهایت به واسطه قانون مجازات اسلامی و مستناد از مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ مشمول بحث تعدد جرم قرار می گیرد به اشد مجازات محکوم می گردد .

مطابق با قانون فروش مال غیر از هرنوع آن ، در حکم جرم کلاهبرداری است که بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس ، کلاهبرداری شخص مرتکب جرم فروش مال غیربه حبس تعزیری ۱ تا ۷ سال رد مال محکوم می گردد.

منبع : فروش مال غیر – forosh-mal-gheir.ir