۸ فیلمی که شما را به گریه خواهند انداخت
فیلم هایی هستند که عمداً سعی دارند ما را تحت تاثیر قرار دهند و می خواهند مستقیماً به سخت ترین و بیرحمانه ترین جنبه های زندگی انسانی وارد شوند و در طرف مقابل سعی دارند از آن جنبه ها فرار کرده و تنها زوایای دیدنی زندگی را به ما نشان دهند. در ادامه شما را با فهرستی از فیلم هایی آشنا کنیم که به شدت شما را تحت تاثیر قرار خواهند داد.